ទំនាក់ទំនងចាងហ្វាង លោកព្រហ្ម សាវ៉េត ៖ 088 67 47 236 / 099 583 007
ព័ត៌មានជាតិ

សង្កាត់ចេកបានបើកម្មវិធីដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ 3 ឆ្នាំរំកិល.

(ខេត្តស្វាយរៀង):នៅព្រឹកថ្ងៃទី 22 ខែសីហាឆ្នាំ 2022 នៅសង្កាត់ចេកក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងមានរៀបចំកម្មវិធីដេញថ្លៃគម្រោងសាងសង់លូរំដោះទឹកមូលប្រវែង 1250 មុខកាត់ 0/60មែ”ត្រ និងធ្វើស្លាកសញ្ញាគម្រោងការថែទាំរយៈពេល 6 ខែ។បើតាមលោកព្រំចន្ទមន្ត្រីគាំទ្រលទ្ធកម្មខេត្តស្វាយរៀងបានឱ្យដឹងថាការដេញថ្លៃគម្រោងលូរំដោះទឹកមូលប្រវែង1250មែ”ត្រនៅសង្កាត់ចេក ចាប់ដំណើរការចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ  សំណើរដេញថ្លៃនៅវេលាម៉ោង 8ព្រឹក នឹងចាប់ដំណើរការដេញថ្លៃនៅវេលាម៉ោង8/10នាទីព្រឹកនិងបើកសំណើរដេញថ្លៃនៅម៉ោង8/10នាទីព្រឹកក្នុងនោះអ្នកដេញថ្លៃត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយសំណើរដេញថ្លៃរបស់ខ្លួននៅបានប៉ាតង់ដែលមានសុពលភាពឬបង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការបង់ពន្ធប៉ាត់តង់ច្បាប់ថតចម្លងមាននីត្សាកុលកម្មបើពុំមាននោះទេ  សំណើរដេញថ្លៃពុំមានសុពលភាពឡើយ ហើយប្រាក់ធានាដេញថ្លៃនិងត្រូវផុសទេបង្វែរបងចូលថវិការដ្ឋ អ្នកដេញថ្លៃឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃនិងត្រូវតម្កល់ប្រាក់កក់ធានាក្នុងការអនុវត្តចំនួន 10% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាប្រាក់កក់មានសុពលភាពរហូតដល់ចប់រយៈពេលខែទាំលទ្ធផលកិច្ចសន្យាពេលធានាគុណភាពសំណង់។អ្នកដេញថ្លៃបានត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការថែទាំលទ្ធផលកិច្ចសន្យានិងជួសជុលរាល់ការខូចខាតទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេល 6 ខែបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចជាស្ថាពរ។អ្នកដេញថ្លៃត្រូវចូលរួមដេញថ្លៃប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងដោយគ្មានការឃុបឃឹតការក្លែងបន្លំការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ប្រើអំពើពុករលួយប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាអ្នកដេញថ្លៃមានការពាក់ព័ន្ធនឹងភពក្លែងបន្លំការបង្ខិតបង្ខំឬការប្រើអំពើពុករលួយអ្នកដេញថ្លៃទាំងនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅជារៀងរហូតនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱយដាក់សំណើរដេញថ្លៃ។លោកព្រំចន្ទបានឲដឹងទៀងថាចំពោះការដេញថ្លៃនៅសង្លាត់ចេក មានគំរោងសាងសង់លូមូល ប្រវែង1250មែ”ត្រមានក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃប្រមាណ(4ក្រុមហ៊ុនដែលតម្លៃបា”ន់ស្មាន291747500រៀល រូមមានក្រុមហ៊ុនកែវសុភ័ក្រ្ត ដេញបានតម្លៃ133 000 000រៀល។ទី២ក្រុមសូរីចាន់រ៉ា ដេញបានតម្លៃ147 500 000រៀល ទី3 ក្រុមហ៊ុននាងសាវឿន ដេញក្នុងតម្លៃ14 000 000រៀល ទិ4 ក្រុមហ៊ុនហួតហាក់ដេញក្នុងតម្លៃ16625000រៀល។ចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងបួនដែលដេញថ្លៃលើការសាសង់លូមូល និងស្លាកសញ្ញារបស់មូលនិធិឃុំសង្កាត់នៅសង្កត់ចេក បានទៅលើក្រុមហុនកែវ សុភ័ក្លដែលមានតម្លៃទាប ដែលសង្កាត់ទទួលយកបាន៕

ព័ត៌មានជាតិ

សង្កាត់ចេកបានបើកម្មវិធីដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ 3 ឆ្នាំរំកិល.

(ខេត្តស្វាយរៀង):នៅព្រឹកថ្ងៃទី 22 ខែសីហាឆ្នាំ 2022 នៅសង្កាត់ចេកក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងមានរៀបចំកម្មវិធីដេញថ្លៃគម្រោងសាងសង់លូរំដោះទឹកមូលប្រវែង 1250 មុខកាត់ 0/60មែ”ត្រ និងធ្វើស្លាកសញ្ញាគម្រោងការថែទាំរយៈពេល 6 ខែ។បើតាមលោកព្រំចន្ទមន្ត្រីគាំទ្រលទ្ធកម្មខេត្តស្វាយរៀងបានឱ្យដឹងថាការដេញថ្លៃគម្រោងលូរំដោះទឹកមូលប្រវែង1250មែ”ត្រនៅសង្កាត់ចេក ចាប់ដំណើរការចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ  សំណើរដេញថ្លៃនៅវេលាម៉ោង 8ព្រឹក នឹងចាប់ដំណើរការដេញថ្លៃនៅវេលាម៉ោង8/10នាទីព្រឹកនិងបើកសំណើរដេញថ្លៃនៅម៉ោង8/10នាទីព្រឹកក្នុងនោះអ្នកដេញថ្លៃត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយសំណើរដេញថ្លៃរបស់ខ្លួននៅបានប៉ាតង់ដែលមានសុពលភាពឬបង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការបង់ពន្ធប៉ាត់តង់ច្បាប់ថតចម្លងមាននីត្សាកុលកម្មបើពុំមាននោះទេ  សំណើរដេញថ្លៃពុំមានសុពលភាពឡើយ ហើយប្រាក់ធានាដេញថ្លៃនិងត្រូវផុសទេបង្វែរបងចូលថវិការដ្ឋ អ្នកដេញថ្លៃឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃនិងត្រូវតម្កល់ប្រាក់កក់ធានាក្នុងការអនុវត្តចំនួន 10% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាប្រាក់កក់មានសុពលភាពរហូតដល់ចប់រយៈពេលខែទាំលទ្ធផលកិច្ចសន្យាពេលធានាគុណភាពសំណង់។អ្នកដេញថ្លៃបានត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការថែទាំលទ្ធផលកិច្ចសន្យានិងជួសជុលរាល់ការខូចខាតទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេល 6 ខែបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចជាស្ថាពរ។អ្នកដេញថ្លៃត្រូវចូលរួមដេញថ្លៃប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងដោយគ្មានការឃុបឃឹតការក្លែងបន្លំការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ប្រើអំពើពុករលួយប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាអ្នកដេញថ្លៃមានការពាក់ព័ន្ធនឹងភពក្លែងបន្លំការបង្ខិតបង្ខំឬការប្រើអំពើពុករលួយអ្នកដេញថ្លៃទាំងនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅជារៀងរហូតនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱយដាក់សំណើរដេញថ្លៃ។លោកព្រំចន្ទបានឲដឹងទៀងថាចំពោះការដេញថ្លៃនៅសង្លាត់ចេក មានគំរោងសាងសង់លូមូល ប្រវែង1250មែ”ត្រមានក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃប្រមាណ(4ក្រុមហ៊ុនដែលតម្លៃបា”ន់ស្មាន291747500រៀល រូមមានក្រុមហ៊ុនកែវសុភ័ក្រ្ត ដេញបានតម្លៃ133 000 000រៀល។ទី២ក្រុមសូរីចាន់រ៉ា ដេញបានតម្លៃ147 500 000រៀល ទី3 ក្រុមហ៊ុននាងសាវឿន ដេញក្នុងតម្លៃ14 000 000រៀល ទិ4 ក្រុមហ៊ុនហួតហាក់ដេញក្នុងតម្លៃ16625000រៀល។ចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងបួនដែលដេញថ្លៃលើការសាសង់លូមូល និងស្លាកសញ្ញារបស់មូលនិធិឃុំសង្កាត់នៅសង្កត់ចេក បានទៅលើក្រុមហុនកែវ សុភ័ក្លដែលមានតម្លៃទាប ដែលសង្កាត់ទទួលយកបាន៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published.