ទំនាក់ទំនងចាងហ្វាង លោកព្រហ្ម សាវ៉េត ៖ 088 67 47 236 / 099 583 007
ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសស្តីពីនីតិអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់និងឆ្លើយតបការរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺតាមច្រកចេញចូលព្រំដែនអន្តរជាតិនានាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា.

អនុក្រឹត្យលេខ១២៩ អនក្រ-បកចុះថ្ងៃទី១៧ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីវិធានការសិខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់និងការឆ្លើយតបការឆ្លងរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺនៅតាមព្រំដែនច្រកចេញចូល សំដៅដល់ទីតាំងរឺកន្លែងដែលមានការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គភាពចម្រុះ មន្ត្រីចក្រតាឡីស័ក ប្រចាំការច្រកទ្វាព្រំដែនត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលការ ចេញចូលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាលក្ខណអន្តរជាតិ និងសកម្មភាពរបស់អ្នកដំណើរ អន្តរជាតិ និងសកម្មភាពអ្នកដំណើរជាតិអន្តរជាតិមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន  តាមច្រកទ្វាជាតិ ច្រកព្រំដែនព្រំដែន អន្តជាតិច្រកទ្វាព្រំដែនទ្វេភាគី និងច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែន និងច្រកទ្វារកំពង់ផែសមុទ្រទូទាំងទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  ការកំណត់និយមន័យនៃច្រកនីមួយៗខាងលើ។គឺមានចែងក្នុងជំពួក២និងជំពូក៣  នៃអនុក្រិត្យលេខ ៦៤ (អនក្រ បក្រចុះថ្ងៃទី៩ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីការកំណត់ និងការគ្រប់គ្រង ទីស្នាក់ការ ត្រួតពិនិត្យ ច្រកទ្វាអន្តរជាតិ និងច្រកព្រំដែន អន្តរជាតិ  ដូចជាយានដឹកជញ្ជូន សំដៅដល់យន្តហោះ នាវា រថភ្លើង យានផ្លូវគោគ ,ឬយានដឹកជញ្ជូន ផ្សេងទៀតដែលធ្វើដំណើរជាអន្តរជាតិ វិធានការសុខាភិបាល សំដៅដល់ការរបៀបចាត់ការដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ,ឬការចម្លងរោគ ដូច្នេះមន្ត្រីចត្តាឡីស័ក តាមច្រកទ្វាអន្តរជាតិសំដៅដល់ការរឹតបន្តឹងសកម្មភាព,ឬការញែក ពីបុគ្គល ដែលសង្ស័យថាមានជំងឺឆ្លងមន្ត្រីចត្តាឡីស័ក ត្រូវបំពេញតួនាទីឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះមន្ត្រីចត្តាឡីស័កនៅតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិជាសេនារយោរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការបំពេញតបព្វកិច្ជំនាញរបស់ខ្លួនដែលច្បាប់បានកំណត់មានបទបញ្ញាត្តិទូទៅមាន១១មាត្រា÷ទី១ អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងកំណត់អំពីវិធានការសុខាភិបាលអនុវត្តដោយមន្ត្រីចត្តាឡីស័ក ដើម្បីទប់ស្កាត់និងការឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈដែលជាកង្វល់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតាមច្រកទ្វារចេញចូល។មាត្រា÷ទី២ អនុក្រឹត្យនេះមានគោលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលើគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈដែលជាកង្វល់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាតិនិងអន្តរជាតិ តាមរយៈយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងវាយតម្លៃលើគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់។ចំពោះសុខភាពសាធារណៈដែលជាកង្វល់ជាតិនិងអន្តរជាតិ។ មាត្រា÷ទី៣ អនុក្រឹត្យនេះមានវិសាលភាពត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងអនាម័យ អនុវត្តចំពោះគ្រប់អ្នកដំណើរដែលសង្ស័យថាអាចចម្លងជម្ងឺ ដែលចេញចូលតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិ  ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ  ច្រកទ្វារភាគីព្រំដែនទ្វេភាគី  ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែន  និងច្រកទ្វារកំពង់ផែសមុទ្រនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា […]

ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសស្តីពីនីតិអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់និងឆ្លើយតបការរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺតាមច្រកចេញចូលព្រំដែនអន្តរជាតិនានាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា.

អនុក្រឹត្យលេខ១២៩ អនក្រ-បកចុះថ្ងៃទី១៧ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីវិធានការសិខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់និងការឆ្លើយតបការឆ្លងរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺនៅតាមព្រំដែនច្រកចេញចូល សំដៅដល់ទីតាំងរឺកន្លែងដែលមានការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គភាពចម្រុះ មន្ត្រីចក្រតាឡីស័ក ប្រចាំការច្រកទ្វាព្រំដែនត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលការ ចេញចូលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាលក្ខណអន្តរជាតិ និងសកម្មភាពរបស់អ្នកដំណើរ អន្តរជាតិ និងសកម្មភាពអ្នកដំណើរជាតិអន្តរជាតិមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន  តាមច្រកទ្វាជាតិ ច្រកព្រំដែនព្រំដែន អន្តជាតិច្រកទ្វាព្រំដែនទ្វេភាគី និងច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែន និងច្រកទ្វារកំពង់ផែសមុទ្រទូទាំងទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  ការកំណត់និយមន័យនៃច្រកនីមួយៗខាងលើ។គឺមានចែងក្នុងជំពួក២និងជំពូក៣  នៃអនុក្រិត្យលេខ ៦៤ (អនក្រ បក្រចុះថ្ងៃទី៩ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីការកំណត់ និងការគ្រប់គ្រង ទីស្នាក់ការ ត្រួតពិនិត្យ ច្រកទ្វាអន្តរជាតិ និងច្រកព្រំដែន អន្តរជាតិ  ដូចជាយានដឹកជញ្ជូន សំដៅដល់យន្តហោះ នាវា រថភ្លើង យានផ្លូវគោគ ,ឬយានដឹកជញ្ជូន ផ្សេងទៀតដែលធ្វើដំណើរជាអន្តរជាតិ វិធានការសុខាភិបាល សំដៅដល់ការរបៀបចាត់ការដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ,ឬការចម្លងរោគ ដូច្នេះមន្ត្រីចត្តាឡីស័ក តាមច្រកទ្វាអន្តរជាតិសំដៅដល់ការរឹតបន្តឹងសកម្មភាព,ឬការញែក ពីបុគ្គល ដែលសង្ស័យថាមានជំងឺឆ្លងមន្ត្រីចត្តាឡីស័ក ត្រូវបំពេញតួនាទីឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះមន្ត្រីចត្តាឡីស័កនៅតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិជាសេនារយោរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការបំពេញតបព្វកិច្ជំនាញរបស់ខ្លួនដែលច្បាប់បានកំណត់មានបទបញ្ញាត្តិទូទៅមាន១១មាត្រា÷ទី១ អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងកំណត់អំពីវិធានការសុខាភិបាលអនុវត្តដោយមន្ត្រីចត្តាឡីស័ក ដើម្បីទប់ស្កាត់និងការឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈដែលជាកង្វល់ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតាមច្រកទ្វារចេញចូល។មាត្រា÷ទី២ អនុក្រឹត្យនេះមានគោលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលើគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈដែលជាកង្វល់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាតិនិងអន្តរជាតិ តាមរយៈយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងវាយតម្លៃលើគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់។ចំពោះសុខភាពសាធារណៈដែលជាកង្វល់ជាតិនិងអន្តរជាតិ។ មាត្រា÷ទី៣ អនុក្រឹត្យនេះមានវិសាលភាពត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងអនាម័យ អនុវត្តចំពោះគ្រប់អ្នកដំណើរដែលសង្ស័យថាអាចចម្លងជម្ងឺ ដែលចេញចូលតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិ  ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ  ច្រកទ្វារភាគីព្រំដែនទ្វេភាគី  ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែន  និងច្រកទ្វារកំពង់ផែសមុទ្រនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំពោះយានដឹកជញ្ជូនដែលសង្ស័យថាអាចចម្លងជំងឺដែលចេញចូលតាមច្រកទ្វារខាងលើនេះនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យផ្នែកអនាម័យនិងការពារចម្លងដោយមន្ត្រីចត្តាឡីស័ក មន្ត្រីចត្តាឡីស័កត្រូវបានត្រួតពិនិត្យផ្នែកអនាម័យនិងការចម្លងមេរោគដោយមន្ត្រីចត្តាឡីស័ករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងករណីដែលមានការផ្ទុះការរាតត្បាតជំងឺឆ្លងក្នុងប្រទេសឬអន្តរជាតិ។មាត្រាទី៤÷វាក្យសព្ទបច្ចេកទេសដែលប្រើក្នុងអនុក្រឹតនេះមាននិយមន័យដូចចែកនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយអនុក្រឹត្យនៃស្រាប់។មាត្រាទី៥ ÷ក្រសួងសុខាភិបាលជាស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចាត់វិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់និងការឆ្លើយតបព្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈដែលជាកង្វល់ជាតិនិងអន្តរជាតិ។នៅតាមច្រកចេញចូលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងករណីចាំបាច់ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាតិនិងអន្តរជាតិ។ក្នុងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។មាត្រាទី៦÷ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបានចាត់តាំងជាមន្ត្រីជំនាញចត្រាឡីស័ក ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានវាយតម្លៃផ្ដល់ព័ត៌មាននិងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលក្នុងករណីចាំបាច់ មន្ត្រីចាត់តាឡីស័កត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលចំពោះអ្នកដំណើរនិងករីនៃយានជំនិះដឹកជញ្ជូនដូចជា ការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកឬការបង្ការវិជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់សុខភាពសាធារណៈដែលជាកង្វល់ជាតិនិងអន្តរជាតិនីតិវិធីនៃការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលរបស់មន្ត្រីចត្តាឡីស័ក ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល។មាត្ត្រាទី៧÷កម្រៃសេវាត្រួតពិនិត្យនិងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល  និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។មាត្ត្រាទី៨÷ អ្នកដំណើរឬការីវិនិយោគយានដឹកជញ្ជូនណាដែលគេចវេសមិនឲ្យមន្ត្រីចត្តាឡីស័កត្រួតពិនិត្យឬមិនសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីចត្តាឡីស័កក្នុងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឬមិនបំពេញតាមបែបបទដែលមានកំណត់ក្នុងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៏ ជាប្រាក់(២០០០០០រៀល, ពីសែនរៀល ដល់១០០០០០០រៀល,*១លានរៀលទៅទំហំនៃបទល្មើសនិងតម្រូវឲ្យអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល។ការពិន័យអន្តរការណ៍នេះមិនធ្វើឲ្យជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវខាងព្រហ្មទណ្ឌដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានឡើយជនណាដែលក្លែងបន្លំឯកសារពាក់ព័ន្ធសុខភាពមានគោលបំណងគេចវេសពីការអនុវត្តវិធានការក្នុងករណីអ្នកដំណើរឬការីយានដឹកជញ្ជូនមិនព្រមអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌខាងលើ មន្ត្រីចត្តាឡីសក័ត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីបដិសេធការចេញចូលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។មាត្រាទី ៩,*មន្ត្រីចត្តាឡីស័ក ណាមួយពុំគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនៃអនុក្រឹតនេះត្រូវប្រឈមនឹងវិធានការរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ មាត្រាទី១០ បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវទុកជានារីករណ៍។មាត្រាទី១១ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ  រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងនិងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី១៧ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន ហុ៊នសែន។ដោយអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបការឆ្លងរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជម្ងឺនៅតាមច្រកចេញចូលមន្ត្រីចត្តាឡីស័ក នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតបានខិតខំបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញការងារជំនាញជូនប្រទេសជាតិក៏ដូចជាភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិដែលឆ្លងកាត់ចេញចូលតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតសំដៅធ្វើយ៉ាងណាការពារការឆ្លងរាតរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនានាចូលមកប្រទេសកម្ពុជា៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published.