ទំនាក់ទំនងចាងហ្វាង លោកព្រហ្ម សាវ៉េត ៖ 088 67 47 236 / 099 583 007
ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីបំភ្លឺ របស់គណៈនាយក គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ប្រសូតិ ចំពោះម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Eang Sam Ym ដែលបានបង្ហោះបញ្ចេញមតិនូវព័ត៌មានប្រឌិត បំផ្លើស បង្ខូចខុសពីការពិតមកលើគណៈនាយក គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

មតិមហាជនក៍ដូចជាអាណាព្យាបាល សិស្សានុសិស្សតែងតែសំដែងការកោតសរសើរទៅដល់លោកនាយក លោកគ្រូអ្នក គណកម្មការគ្រប់គ្រង វិទ្យាល័យហ៊ុន សែនប្រសូត បានខិតខំកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ពន់នានាក្នុងទីធ្លាសាលាមានការអភិវឌ្ឍន៍រីកចំរើនលើគ្រប់វិស័យ ធ្វើឲវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ប្រសូត មានភាពល្បាញល្បីទូទាំងប្រទេស ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ទាំងការសិក្សា ព្រមទាំងទទួលបាននូវចំណាតថ្នាក់ជ័យលាភីលេខ១ ទូទាំងប្រទេសនាពេលកន្លងមក មិនតែបុ”ណ្ណោះមានលោកគ្រូអ្នកមកពីបណ្តាខេត្តនានាមកកម្មសិក្សាយកបទពិសោធន៍ ទាំងការសិស្សាទាំងការអភិវឌ្ឍន៍។សមិទ្ឌផលរីកចំរើនទាំងនេះក្រោមការដឹងនាំកសាងរបស់លោក ចន្ទ័ គឹម សែន នាយកវិទ្យាល័យហ៊ុនសែន ប្រសូត ព្រមទាំងលោកនាយករង លោកគ្រូអ្នកគ្រូ គណះកម្មការគ្រប់គ្រង និងអាណាព្យាបាលសិស្ស  សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនប្រសូត។ក្នុងនាមគណះកម្មការគ្រប់គ្រង អាណាព្យាបាល អភិវឌ្ឍន៍សិស្ស ព្រមទាំងមតិមហាជនទាំងអស់សូមគ្រទ្រទាំងស្រុង ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងវឌ្ឍតនះភាពរីចំរើន ដែលលោកនាយ លោកនាយករង លោកគ្រូអ្នកគ្រូ គណះកម្មារគ្រង់គ្រងសាលា ដែលបានខិតខំគៀងគ ពីសប្បុរសជននានាដើម្បីចូលរួមស្ថាបនាកសាងនូវសមិទ្ធផលអោយមានការអភិវឌ្ឍន៍រីកចំរើន ក្នុងសាលាវិទ្យាល័យប្រសូត របស់យើងទាំងអស់ហើយជាសាលាដែល មានសោភណ្ឌ័ភាព ទេសភាពស្រស់ស្អាតស្រស់បំព្រង និងទទួលបាននូវចំណាត់ថ្នាក់ល្អទៅថ្ងៃខាងមុខបន្តទៀត។យើងខ្ញុំទាំងអស់អស់គ្នាជាគណគ្រប់គ្រងសាលា អាណាព្យាបាលអភិវឌ្ឍន៍សិស្ស សិស្សានុសិស្សប្រឆាំងដាច់ខាតនូវបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានញួករញង់បំភ្លៃការពិត ដែលមានចេតនាក្នុងការបំបោងព័ត៍មានធ្វើការរាំងស្ទះក្នុងអភិវឌ្ឍន៍។

ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីបំភ្លឺ របស់គណៈនាយក គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ប្រសូតិ ចំពោះម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Eang Sam Ym ដែលបានបង្ហោះបញ្ចេញមតិនូវព័ត៌មានប្រឌិត បំផ្លើស បង្ខូចខុសពីការពិតមកលើគណៈនាយក គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យ កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

មតិមហាជនក៍ដូចជាអាណាព្យាបាល សិស្សានុសិស្សតែងតែសំដែងការកោតសរសើរទៅដល់លោកនាយក លោកគ្រូអ្នក គណកម្មការគ្រប់គ្រង វិទ្យាល័យហ៊ុន សែនប្រសូត បានខិតខំកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ពន់នានាក្នុងទីធ្លាសាលាមានការអភិវឌ្ឍន៍រីកចំរើនលើគ្រប់វិស័យ ធ្វើឲវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ប្រសូត មានភាពល្បាញល្បីទូទាំងប្រទេស ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ ទាំងការសិក្សា ព្រមទាំងទទួលបាននូវចំណាតថ្នាក់ជ័យលាភីលេខ១ ទូទាំងប្រទេសនាពេលកន្លងមក មិនតែបុ”ណ្ណោះមានលោកគ្រូអ្នកមកពីបណ្តាខេត្តនានាមកកម្មសិក្សាយកបទពិសោធន៍ ទាំងការសិស្សាទាំងការអភិវឌ្ឍន៍។សមិទ្ឌផលរីកចំរើនទាំងនេះក្រោមការដឹងនាំកសាងរបស់លោក ចន្ទ័ គឹម សែន នាយកវិទ្យាល័យហ៊ុនសែន ប្រសូត ព្រមទាំងលោកនាយករង លោកគ្រូអ្នកគ្រូ គណះកម្មការគ្រប់គ្រង និងអាណាព្យាបាលសិស្ស  សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនប្រសូត។ក្នុងនាមគណះកម្មការគ្រប់គ្រង អាណាព្យាបាល អភិវឌ្ឍន៍សិស្ស ព្រមទាំងមតិមហាជនទាំងអស់សូមគ្រទ្រទាំងស្រុង ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងវឌ្ឍតនះភាពរីចំរើន ដែលលោកនាយ លោកនាយករង លោកគ្រូអ្នកគ្រូ គណះកម្មារគ្រង់គ្រងសាលា ដែលបានខិតខំគៀងគ ពីសប្បុរសជននានាដើម្បីចូលរួមស្ថាបនាកសាងនូវសមិទ្ធផលអោយមានការអភិវឌ្ឍន៍រីកចំរើន ក្នុងសាលាវិទ្យាល័យប្រសូត របស់យើងទាំងអស់ហើយជាសាលាដែល មានសោភណ្ឌ័ភាព ទេសភាពស្រស់ស្អាតស្រស់បំព្រង និងទទួលបាននូវចំណាត់ថ្នាក់ល្អទៅថ្ងៃខាងមុខបន្តទៀត។យើងខ្ញុំទាំងអស់អស់គ្នាជាគណគ្រប់គ្រងសាលា អាណាព្យាបាលអភិវឌ្ឍន៍សិស្ស សិស្សានុសិស្សប្រឆាំងដាច់ខាតនូវបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានញួករញង់បំភ្លៃការពិត ដែលមានចេតនាក្នុងការបំបោងព័ត៍មានធ្វើការរាំងស្ទះក្នុងអភិវឌ្ឍន៍។

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published.