ទំនាក់ទំនងចាងហ្វាង លោកព្រហ្ម សាវ៉េត ៖ 088 67 47 236 / 099 583 007
ព័ត៌មានជាតិ

ឃុំពពែតមានរៀបចំ ដេញថ្លៃគម្រោង កែលម្អផ្លូវក្រាលថ្មបំបែកដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍នៅមូលដ្ឋានឲមានការរីកចំរើន!

(ខេត្តស្វាយរៀង)÷លោកកុយ សារ៉េន ម្ចាស់គំម្រោងមូនិធិឃុំពពែត ធ្វើការកោតសរសើរទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃ ទាំងអស់មានមនសិការ ភាពទទួលខ្ពស់និងមានភាពសុក្រិត្ត ទទួលយកបាន ហើយលោកនិងចង់បានសកម្មភាពនេះនៅពេលដេញថ្លៃគំម្រោងមូលិធិឃុំសង្កាត់។បើតាមលោកជូ សន្ទរ៍វិភាវីន្ត្រីគាំទ្រលទ្ធកម្មខេត្តស្វាយរៀងបានឱ្យដឹងថាការដេញថ្លៃគម្រោងកែលំម្អផ្លូវដៅក្រាលថ្មបំបែកប្រវែង២/០៦០មែ”ត្រ ទទឹង៤ម កំពស់០/15ម និងធ្វើស្លាកសញ្ញា តម្លៃបា”បើស្មាន ១៤៩៦៦២ ៦៦៣រៀល។នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ខែវិច្ចការឆ្នាំ២០២២ ដែលមានចំនួន៧ក្រុមហ៊ុន  ចាប់ដំណើរការចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ  សំណើរដេញថ្លៃនៅវេលាម៉ោង 8ព្រឹក នឹងចាប់ដំណើរការដេញថ្លៃនៅវេលាម៉ោង8/10នាទីព្រឹកនិងបើកសំណើរដេញថ្លៃនៅម៉ោង8/10នាទីព្រឹកក្នុងនោះអ្នកដេញថ្លៃត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយសំណើរដេញថ្លៃរបស់ខ្លួននៅបានប៉ាតង់ដែលមានសុពលភាពឬបង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការបង់ពន្ធប៉ាត់តង់ច្បាប់ថតចម្លងមាននីត្សាកុលកម្មបើពុំមាននោះទេ  សំណើរដេញថ្លៃពុំមានសុពលភាពឡើយ ហើយប្រាក់ធានាដេញថ្លៃនិងត្រូវផុសទេបង្វែរបងចូលថវិការដ្ឋ អ្នកដេញថ្លៃឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃនិងត្រូវតម្កល់ប្រាក់កក់ធានាក្នុងការអនុវត្តចំនួន 10% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាប្រាក់កក់មានសុពលភាពរហូតដល់ចប់រយៈពេលខែទាំលទ្ធផលកិច្ចសន្យាពេលធានាគុណភាពសំណង់។អ្នកដេញថ្លៃបានត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការថែទាំលទ្ធផលកិច្ចសន្យានិងជួសជុលរាល់ការខូចខាតទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេល 6 ខែបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចជាស្ថាពរ។អ្នកដេញថ្លៃត្រូវចូលរួមដេញថ្លៃប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងដោយគ្មានការឃុបឃឹតការក្លែងបន្លំការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ប្រើអំពើពុករលួយប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាអ្នកដេញថ្លៃមានការពាក់ព័ន្ធនឹងភពក្លែងបន្លំការបង្ខិតបង្ខំឬការប្រើអំពើពុករលួយអ្នកដេញថ្លៃទាំងនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅជារៀងរហូតនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱយដាក់សំណើរដេញថ្លៃ។លោកជូ សន្ទរ៍វិភាវី មន្ត្រីបច្ចេកទេសស្រុកបានបន្តទៀតថាចំពោះការដេញថ្លៃគម្រោងមូនិធិឃុំឃុំសង្កាត់ ដេញថ្លៃឃុំពពែត ថ្ងៃនេះមានចំនួន៧ក្រុមហ៊ុន ហើយក្រុមហ៊ុនដែលដេញថ្លៃបានគឺក្រុមហ៊ុន ជៃមករា” ក្នុងតម្លៃ៤១១៧៩៤០០រៀល។លោកជូ សន្ទរ៍វិភាវី លោកកុយ សារេ”ន ម្ចាស់គម្រោងមូនិធិកែលំម្អឃុំពពែ បានសំដែងការអគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានដាក់ថ្លៃគម្រោងមូនិធិឃុំបានដាក់ដេញថ្លៃគឺមានភាពសុក្រតិ រក្សាភាពថ្លៃថ្នូ ហើយការដេញថ្លៃមានចាញ់មានឈ្នះ ហើយក្រុមហ៊ុនដែលដេញថ្លៃបាននិងចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយអាជ្ញាធរសំដៅធ្វើយា”ងណាអោយមូលដ្ឋានមានរីកចំរើន ៕

ព័ត៌មានជាតិ

ឃុំពពែតមានរៀបចំ ដេញថ្លៃគម្រោង កែលម្អផ្លូវក្រាលថ្មបំបែកដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍នៅមូលដ្ឋានឲមានការរីកចំរើន!

(ខេត្តស្វាយរៀង)÷លោកកុយ សារ៉េន ម្ចាស់គំម្រោងមូនិធិឃុំពពែត ធ្វើការកោតសរសើរទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃ ទាំងអស់មានមនសិការ ភាពទទួលខ្ពស់និងមានភាពសុក្រិត្ត ទទួលយកបាន ហើយលោកនិងចង់បានសកម្មភាពនេះនៅពេលដេញថ្លៃគំម្រោងមូលិធិឃុំសង្កាត់។បើតាមលោកជូ សន្ទរ៍វិភាវីន្ត្រីគាំទ្រលទ្ធកម្មខេត្តស្វាយរៀងបានឱ្យដឹងថាការដេញថ្លៃគម្រោងកែលំម្អផ្លូវដៅក្រាលថ្មបំបែកប្រវែង២/០៦០មែ”ត្រ ទទឹង៤ម កំពស់០/15ម និងធ្វើស្លាកសញ្ញា តម្លៃបា”បើស្មាន ១៤៩៦៦២ ៦៦៣រៀល។នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ខែវិច្ចការឆ្នាំ២០២២ ដែលមានចំនួន៧ក្រុមហ៊ុន  ចាប់ដំណើរការចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ  សំណើរដេញថ្លៃនៅវេលាម៉ោង 8ព្រឹក នឹងចាប់ដំណើរការដេញថ្លៃនៅវេលាម៉ោង8/10នាទីព្រឹកនិងបើកសំណើរដេញថ្លៃនៅម៉ោង8/10នាទីព្រឹកក្នុងនោះអ្នកដេញថ្លៃត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយសំណើរដេញថ្លៃរបស់ខ្លួននៅបានប៉ាតង់ដែលមានសុពលភាពឬបង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការបង់ពន្ធប៉ាត់តង់ច្បាប់ថតចម្លងមាននីត្សាកុលកម្មបើពុំមាននោះទេ  សំណើរដេញថ្លៃពុំមានសុពលភាពឡើយ ហើយប្រាក់ធានាដេញថ្លៃនិងត្រូវផុសទេបង្វែរបងចូលថវិការដ្ឋ អ្នកដេញថ្លៃឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃនិងត្រូវតម្កល់ប្រាក់កក់ធានាក្នុងការអនុវត្តចំនួន 10% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាប្រាក់កក់មានសុពលភាពរហូតដល់ចប់រយៈពេលខែទាំលទ្ធផលកិច្ចសន្យាពេលធានាគុណភាពសំណង់។អ្នកដេញថ្លៃបានត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការថែទាំលទ្ធផលកិច្ចសន្យានិងជួសជុលរាល់ការខូចខាតទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេល 6 ខែបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចជាស្ថាពរ។អ្នកដេញថ្លៃត្រូវចូលរួមដេញថ្លៃប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងដោយគ្មានការឃុបឃឹតការក្លែងបន្លំការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ប្រើអំពើពុករលួយប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាអ្នកដេញថ្លៃមានការពាក់ព័ន្ធនឹងភពក្លែងបន្លំការបង្ខិតបង្ខំឬការប្រើអំពើពុករលួយអ្នកដេញថ្លៃទាំងនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅជារៀងរហូតនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱយដាក់សំណើរដេញថ្លៃ។លោកជូ សន្ទរ៍វិភាវី មន្ត្រីបច្ចេកទេសស្រុកបានបន្តទៀតថាចំពោះការដេញថ្លៃគម្រោងមូនិធិឃុំឃុំសង្កាត់ ដេញថ្លៃឃុំពពែត ថ្ងៃនេះមានចំនួន៧ក្រុមហ៊ុន ហើយក្រុមហ៊ុនដែលដេញថ្លៃបានគឺក្រុមហ៊ុន ជៃមករា” ក្នុងតម្លៃ៤១១៧៩៤០០រៀល។លោកជូ សន្ទរ៍វិភាវី លោកកុយ សារេ”ន ម្ចាស់គម្រោងមូនិធិកែលំម្អឃុំពពែ បានសំដែងការអគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានដាក់ថ្លៃគម្រោងមូនិធិឃុំបានដាក់ដេញថ្លៃគឺមានភាពសុក្រតិ រក្សាភាពថ្លៃថ្នូ ហើយការដេញថ្លៃមានចាញ់មានឈ្នះ ហើយក្រុមហ៊ុនដែលដេញថ្លៃបាននិងចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយអាជ្ញាធរសំដៅធ្វើយា”ងណាអោយមូលដ្ឋានមានរីកចំរើន ៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published.